نوشته‌ها

تمرینات صداسازی

تمرینات صداسازی یا صدانسازی ؟ مسئله این است !! – داشتن یک صدای خوب

تمرینات صداسازی یا صدانسازی ؟ مسئله این است !! 
اگر می خواهیم از صدای خود برای موفقیت و زندگی بهتر استفاده کنیم
 باید به جای صداسازی دنبال تقویت صدا باشیم.

ادامه مطلب …