مطالب توسط حمید حاجی پور

کوچینگ فردی _ مسیری کوتاه و فشرده برای مشتاقان موفقت

کوچینگ فردی فرایندی است که شما طی آن توانمندی های بیشمار خود را برای موفقیت کشف می کنید. افرادی که از آموزشهای کوچینگ ما استفاده کرده اند، بخشی از دنیای درون خود را کشف کرده اند که تا قبل از آن بی خبر بوده اند.

آموزش گویندگی مقدماتی و مهارت کار با میکروفن

آموزش گویندگی مقدماتی و مهارت کار با میکروفن همراه با نکات فن بیان و صداسازی یک دوره هفت جلسه ای برای افرادی که قصد دارند به جهت علاقه شخصی گویندگی و مهارت کار با میکروفن را فرا بگیرند